Bakteriofagterapi

BakterieangrepBakteriofager er virus som infiserer og formerer seg i bakterier. De fleste kjente bakteriofager består kun av DNA, en beskyttende proteinkappe, samt overflatestrukturer som muliggjør binding til vertsbakterien og injeksjon av arvestoffet i denne. Under infeksjonen tar bakteriofagen kontroll over vertsbakterien og produksjon av nye bakteriofager blir satt i gang. Infeksjonssyklusen avsluttes med at vertscellen lyseres (punkteres) slik at bakteriofagpartiklene frigjøres og nye bakterier kan infiseres. På denne måten foregår en bakteriofaginfeksjon som en kjedereaksjon som fortsetter inntil bakteriofagene ikke lenger kan finne egnede vertsbakterier. Bakteriofager er svært vertsspesifikke og kan kun infisere nært beslektede bakterier. De fleste bakteriofager er spesifikke mot bakterier innenfor samme art eller mot enkeltstammer.

Bakteriofager utgjør de mest tallrike organismene på Jorden. Det har blitt anslått at det finnes 1031 bakteriofager i biosfæren og det har blitt rapportert 108 bakteriofager per milliliter vanlig sjøvann. Bakteriofager finnes overalt der bakterier lever og er en naturlig del av maten vi spiser og miljøet vi er omgitt av.

Bakteriofager har blitt benyttet til infeksjonsbekjempelse siden deres oppdagelse i 1917, men ble utelatt fra vestlig medisin etter oppdagelsen av penicillin og andre bredspektrede antibiotika i 1940-årene. På grunn av den økende forekomsten av multiresistente bakterier i humane infeksjoner, agrikultur og veterinærmedisin, ser vi igjen en økende interesse for terapeutisk bruk av fag.

Matsuzaki og kollegaer (2005) oppsummerte fordelene med bakteriofagbehandling versus klassiske antibiotika som følger: 1) effektivt mot multiresistente bakterier, 2) minimal effekt på øvrig mikroflora grunnet bakteriofagenes vertsspesifisitet, 3) rask respons mot bakteriofag-resistente bakterier, siden bakteriofagers mutasjonsrate er signifikant høyere enn den til bakterier, 4) lavere utviklingskostnader enn for klassiske antibiotika og 5) bivirkninger er særdeles sjeldne.

Ytterligere fordeler ved bakteriofager vs. klassiske antibiotika er 6) ikke utslipp av antibiotika til miljøet, 7) forhindrer videre resistensutvikling mot antibiotika, noe som også har betydning for human helse, 8) forbedret matvaresikkerhet gjennom redusert restkonsentrasjon av antibiotika, og 9) antatt forbedret omdømme for matproduksjon som har erstattet antibiotika med bakteriofagterapi.

Vi i  ACD Pharmaceuticals AS har jobbet med bakteriofager siden 2011 med lovende resultater mot en rekke bakterieinfeksjoner innen akvakultur. Modellinfeksjonen yersiniose i laks går over i klinisk fase i 2016.

Les nyhetssak på TV2 om bakteriofager.

Se nyhetssak om bakteriofager på TV2.

FAQ

Hva er en bakteriofag?

Bakteriofag er et virus som dreper spesielle bakterier. De finnes i enorme mengder i alle miljøer på planeten – i mat, mennesker, vann, jord, etc. Bakteriofager er naturens eget verktøy for å kontrollere bakterier. Ordet betyr «det som spiser bakterier».

Hvorfor skal jeg bruke bakteriofager i anlegget mitt?

Fordi det kan forhindre bakterielle infeksjoner hos fisken. Det reduserer smittepresset og bidrar dermed til bedre fiskevelferd og bedre drift.